baner
Kancelaria Rachunkowa
PBC Partner Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61 lok. 107
03-199 Warszawa
tel. (22) 431 28 70
fax. (22) 431 28 71

www.pbcpartner.pl
email: biuro@pbcpartner.pl
www.izba-skarbowa.waw.pl - strona Warszawskiej Izby Skarbowej, na której można znaleźć m.in. interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych.

www.mf.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

www.zus.gov.pl - strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

www.sejm.gov.pl - strona sejmu - czyli zbiór obowiązujących przepisów. Wszystkie akty prawne uchwalone przez sejm.

www.prawo.lex.pl - Polski serwer prawa.

www.infor.pl - na tej stronie znajdziesz kalkulatory, aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach.

www.skp-ow.com.pl - Stowarzyszenie księgowych w Polsce - oddział Warszawa.

Kalkulatory

Formularze podatkowe

Ujednolicone przepisy prawne

Wskaźniki

 

Formy opodatkowania


1. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (księgi handlowe, księgi rachunkowe)


Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000,00 EURO.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800 000 euro

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg, określonym szczegółowo ustawą o rachunkowości.

Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Rachunkowość firmy obejmuje:

 • przyjęte zasady rachunkowości (polityka rachunkowości),
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

2. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz działalność w formie spółki cywilnej lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej. Nie dotyczy to spółek kapitałowych tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej, które posiadając osobowość prawną są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

O tym, czy masz prawo wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy jesteś tego prawa pozbawiony, decyduje rodzaj działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Jeżeli jesteś uprawniony do skorzystania z możliwości płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, musisz zdecydować, czy chcesz z tego prawa korzystać.

Przedsiębiorca może wybrać opodatkowanie według skali progresywnej (18%, 32%) lub opodatkowanie według tzw. stawki linowej (19%).

Z tą formą opodatkowania wiąże się największa ilość obowiązków. Musisz bowiem pamiętać, że do Ciebie będzie należało obliczenie comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacanie ich na rachunek urzędu skarbowego. Pierwszą zaliczkę zapłacisz za miesiąc, w którym Twój dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku wyliczoną zgodnie z obowiązującą w danym roku skalą podatkową. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przedsiębiorca opodatkowany wg skali progresywnej, ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (art.24aupdof) albo prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najbardziej popularną formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, musisz założyć księgę na dzień rozpoczęcia tej działalności. Ponadto w terminie 20 dni od dnia założenia księgi masz obowiązek zawiadomić (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według Twojego miejsca zamieszkania, o jej prowadzeniu.

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, może być opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu). O wyborze tego sposobu płacenia podatku musisz powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia, a jeżeli rozpoczynasz działalność w ciągu roku - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Pamiętać należy o tym, że nie można skorzystać z tego sposobu płacenia podatku wówczas, gdy wykonuje się usługi - na rzecz pracodawcy, u którego było się zatrudnionym w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym, albo też jest się zatrudnionym nadal (art. 9a ust. 3 updof).


3. RYCZAŁT

Możliwość stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy wyłącznie osób fizycznych, prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz w sytuacji, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Chcąc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Należy to uczynić w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że przedsiębiorca zmieni formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W następnym roku prowadzenia działalności można korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą 150 000 euro. (art. 6 ust. 4 uzpdof). Należy także zwrócić uwagę, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od Przychodów ewidencjonowanych. Zalicza się do nich:
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie apteki, lombardu, kantoru,
 • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł),
 • wykonywanie większości wolnych zawodów (innych niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie),
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.
Copyright © PBC Partner Sp. z o.o. 2013 All right reserved